Chuyển tới nội dung

Xây dựng nguyên tắc xác định nội dung thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản sản phẩm bản đồ và các xuất bản thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo Việt Nam

23.12.2022

ThS. Lưu Văn Giang

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác