Chuyển tới nội dung

Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý được quy định tại Quyết định số 1963/QĐ – TĐHHN, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý.

I. Vị trí và chức năng:

          Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý là đơn vị chuyên môn thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác giảng dạy các trình độ Đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý cùng các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng. Khoa hoạt động theo quy định của điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội với các chức năng, nhiệm vụ  theo quy định.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện công tác đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

- Phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều hành và giám sát hoạt động của phòng máy trắc địa, chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị được giao tại phòng.

- Phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với Phòng đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

- Phối hợp, hỗ trợ về công tác chuyên môn  cho khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trực thuộc phân hiệu của trường nhằm đảm bảo thống nhất nội dung, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Trắc địa – Bản đồ trong toàn trường.

- Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

- Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

- Tổ chức tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan.

- Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của Nhà trường và Pháp luật.

3. Thực hiện các công tác khác

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Khoa.

- Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại trường.

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị tại Khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.