Chuyển tới nội dung

Hồ sơ giảng viên

TS. Bùi Thị Hồng Thắm

Họ và tên: Bùi Thị Hồng Thắm

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Trưởng khoa 

Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Năm sinh: 1977

Email:bththam@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt /Tiếng Anh

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Họ và tên:Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1982

Email:ntthanh.tdbd@hunre.edu.vn

      Lý lịch khoa học: Tiếng Việt /Tiếng Anh

TS. Nguyễn Văn Nam

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1980

Email:nvnam.tdbdv@hunre.edu.vn

      Lý lịch khoa học:Tiếng Việt/Tiếng Anh

TS. Nguyễn Tiến Thành

Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1984

Email:ntthanh@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

TS. Bùi Thị Thúy Đào

Họ và tên: Bùi Thị Thúy Đào

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1983

Email: bttdao@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

TS. Trịnh Hoài Thu

Họ và tên: Trịnh Thị Hoài Thu

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1981

Email:tththu@hunre.edu.vn

Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

ThS. Quách Thị Chúc

Họ và tên: Quách Thị Chúc

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1979

Email:qtchuc@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

ThS. Trần Thị Ngoan

Họ và tên: Trần Thị Ngoan

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1981

Email:ttngoan@hunre.edu.vn

      Lý lịch khoa học:Tiếng Việt/ Tiếng Anh

BỘ MÔN BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM VÀ GIS

BỘ MÔN TRẮC ĐỊA CƠ SỞ, CAO CẤP, CÔNG TRÌNH

TS. Lê Anh Cường

Họ và tên: Lê Anh Cường

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Năm sinh: 1982

Email:lacuong@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

                 TS. Lương Thanh Thạch

Họ và tên: Lương Thanh Thạch

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Năm sinh: 1984

Email: ltthach@hunre.edu.vn

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt / Tiếng Anh

TS. Phạm Thị Hoa

Họ và tên: Phạm Thị Hoa

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1978

Email: pthoa@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Họ và tên: Nguyễn Xuân Bắc

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1984

Email:nxbac@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

TS. Đỗ Văn Dương

Họ và tên: Đỗ Văn Dương

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1979

Email:dvduong@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt/Tiếng Anh

TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1984

Email:ntlhang@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt/ Tiếng Anh

ThS. Ninh Thị Kim Anh

Họ và tên: Ninh Thị Kim Anh

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1980

Email: ntkanh@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học: Tiếng Việt/Tiếng Anh

ThS. Vương Thị Hòe

Họ và tên: Vương Thị Hòe

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1979

Email:ttttrang.tdbd@hunre.edu.vn

Lý lịch khoa học:Tiếng Việt /Tiếng Anh

ThS. Trần Thị Thu Trang

Họ và tên: Trần Thị Thu Trang

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1982

Email:ttttrang.tdbd@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt /Tiếng Anh

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1987

Email:ptthuong.tdbd@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:Tiếng Việt / Tiếng Anh

ThS. Cao Minh Thủy

Họ và tên: Cao Minh Thủy

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1976

Email: cmthuy@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học: Tiếng Việt / Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Xuân Thủy

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thủy

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1976

Email: nxthuy@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học:  Tiếng Việt / Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Văn Quang

Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1983

Email: nvquang@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học: Tiếng Việt/Tiếng Anh

ThS. Ngô Thị Mến Thương

Họ và tên: Ngô Thị Mến Thương

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1988

Email: ntmthuong@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học: Tiếng Việt / Tiếng Anh

ThS. Lê Thị Nhung

Họ và tên: Lê Thị Nhung

Đơn vị: Bộ môn Trắc địa cơ sở, cao cấp, công trình

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1986

Email: ltnhung@hunre.edu.vn

     Lý lịch khoa học: Tiếng Việt /Tiếng Anh