Chuyển tới nội dung

Nghiên cứu CSKH và thực tiễn mô hình CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ lớn làm cơ sở xây dựng các HTTTĐL chuyên ngành TN&MT, tăng cường việc khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ công cuộc phát triển KTXH ở nước ta.

23.06.2022
Bài viết khác