Chuyển tới nội dung

Hướng tới thống nhất cách chuyển dịch thuật ngữ mới xuất hiện trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

23.12.2022

TS. Nguyễn Đức Tuệ, PGS.TS. Vương Toàn

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; Viện Thông tin KHXH - Viện HLKHXH Việt Nam

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác