Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ chức ngày hội việc làm

08.07.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức ngày hội việc làm năm 2020 cho sinh viên nhằm mục đích:
- Tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo;
- Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển dụng, giúp sinh viên nắm bắt được các tiêu chí tuyển dụng, làm quen với thị trường tuyển dụng lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
Sinh đăng ký tham gia và gửi chủ nhiệm lớp trước ngày 14/7/2020 để tổng hợp gửi cho Phòng Công tác sinh viên.

Bài viết khác